Dankort/VisaDankort

Forretningsbetingelser

myFC.dks' almindelige forretningsbetingelser

 

1. Anvendelsesområde

Nærværende forretningsbetingelser finder anvendelse på enhver aftale indgået med myFC.dk. Enhver fravigelse fra de almindelige forretningsbetingelser skal aftales skriftligt med myFC.dk.

2. Priser

Ydelser leveret af myFC.dk afregnes til de til enhver tid gældende timepriser. Hvor der er truffet aftale om fast pris, faktureres kunden for ekstraarbejde udført herudover i henhold til de gældende timepriser. Alle priser er, med mindre andet fremgår, ekskl. moms.

3. Kundens forpligtelser

Kunden er forpligtet til straks at meddele adresseændring til myFC.dk. Kunden er ligeledes forpligtet til at opdatere sine kontaktoplysninger i systemet ved ændringer af disse.

4. myFC.dk's ydelser

myFC.dk leverer det i henhold til ordrebekræftelsen bestilte arbejde til kunden. myFC.dk indestår ikke kunden for Internettets funktionalitet.

Medfører kundens forhold, at myFC.dk ikke kan færdiggøre den bestilte ydelse, er myFC.dk berettiget til overfor kunden at erklære ydelsen leveret, og myFC.dk har derefter krav på at oppebære fuldt vederlag fra kunden.

5. Ejendomsret

Ejendomsretten til produkter leveret til kunden af myFC.dk tilkommer myFC.dk. Kunden erhverver således alene en eksklusiv brugsret til produktet, derunder software, web-løsninger, grafiske elementer mv.

Kunden må ikke uden skriftligt samtykke fra myFC.dk videredistribuere, mangfoldiggøre eller på anden måde overdrage produktet til tredjemand til eje, leje eller brug.

6. Konkurrence

Kunden er, medmindre dette er skriftligt aftalt, ikke berettiget til at drive konkurrerende virksomhed med myFC.dk.

7. Betalingsbetingelser

Medmindre andet er aftalt skriftligt eller fremgår af faktura, forfalder vederlaget til betaling kontant ved ydelsens levering.

Betaler kunden ikke til en i forvejen fastsat forfaldstid, lukkes hjemmesiden efter 5 dages overskridelse og der pålægges et genåbningsgebyr på kr. 100,00.

8. Ansvarsbegrænsning

myFC.dk er ikke ansvarlig for økonomiske tab påført kunden ved kundens anvendelse af myFC.dk's produkter. Det gælder bl.a. kundens eventuelle tab forårsaget af afbrydelse, forstyrrelser, mangelfuld betjening, uoverensstemmelser mellem produktet og kundens hardware og øvrige software. myFC.dk er ligeledes ikke ansvarlig for tab i forbindelse med uvedkommendes adgang til kundens datasystemer, herunder data på kundens eller tredjemands internetserver.

myFC.dk fraskriver sig tillige ansvaret for indholdet af informationer, som kunden modtager eller afgiver på Internettet. Dette gælder tillige rigtigheden, lovligheden og lødigheden af informationer.

9. Kundens ansvar

Kunden påtager sig at friholde myFC.dk for ethvert krav fremsat mod myFC.dk foranlediget af kundens brug eller misbrug af myFC.dk's produkter. Dette omfatter tillige immaterielle krænkelser, strafbare handlinger og undladelser.

10. Aftalers opsigelse og ophør

Kunden kan opsige aftalen ved udgangen af en betalingsperiode. Opsigelse kan ske skriftligt, eller ved at undlade fornyelse.

myFC.dk kan opsige aftalen ved udgangen af en betalingsperiode, eller ved kundens væsentlige misligholdelse af løbende aftale.

Som væsentlig misligholdelse anses bl.a.: kundens manglende betaling af forfaldne beløb, kundens lovstridige handlinger eller undladelser ved brug af de af aftalen omhandlede ydelser samt overtrædelse af de til enhver tid gældende etiske regler for brug af Internettet, overtrædelse af nærværende forretningsbetingelsers bestemmelser om konkurrence, kundens uretmæssige brug af myFC.dk's eller tredjemands immaterielle rettigheder, kundens konkurs, betalingsstandsning, indledning af forhandling om tvangsakkord, død m.v.

11. Vilkår for hosting

Det forudsættes, at kunden ved tegning af abonnement er myndig. Abonnementer faktureres og betales forud kvartalvis, halvårligt eller helårligt. Ved udgangen af abonnementsperioden fremsendes ny faktura for næste periode. Ved manglende betaling af denne, trods gentagne påmindelser og rykkere, anses aftalen for ophørt og hjemmesiden slettes efter 30 dage regnet fra forfaldsdato.

myFC.dk kan med øjeblikkelig virkning ophæve et abonnement, såfremt abonnenten overtræder disse almindelige forretningsbetingelser. Ved myFC.dk's ophævelse af abonnementsaftalen grundet misligholdelse tilbagebetales overskydende abonnement ikke.

myFC.dk forbeholder sig ret til at vise et link "Hjemmeside fra myfc.dk" nederst på siden, samt teksten "CMS fra myfc.dk" i browser titlen. Ønskes disse fjernet kan dette aftales for en årlig afgift på kr. 400,- ekskl. moms

12. Diskplads og trafik

Hensigten med myFC.dk's CMS er at fungere som fremvisningsplads for klubber og foreninger eller erhvervsdrivende og private. Det er ikke tilladt abonnenten at have større filarkiver til fri downloading, herunder benyttelse af webhotel som ekstra harddisk, for lagring af zip-, mp3-, jpg-, og lignende filer. myFC.dk er berettiget til efter forgæves skriftligt påkrav om ændret brugeradfærd til abonnenten, at ophæve abonnementet og lukke kunden ned.

Som udgangspunkt er der fri trafik, men ved særlig voldsomt forbrug, kan der blive tale om en genforhandling eller en eventuel nedlukning af sitet.

myFC.dk tillader generelt enhver form for information, der ikke strider mod bestemmelser i dansk lovgivning, dog med undtagelse af pornografisk eller andet kontroversielt materiale, som ikke må findes på myFC.dk's webservere. Misbrug af myFC.dk's servere medfører eksklusion fra myFC.dk's CMS.

13. Indhold og dokumenter

Det er kundens eget ansvar, at det på serveren lagrede materiale til enhver tid følger dansk lovgivning samt overholder skrevne samt uskrevne regler for brug af Internettet. myFC.dk fralægger sig ethvert ansvar for tab af data og heraf direkte eller indirekte afledte tab.

14. Værneting og lovvalg

Enhver tvist om fortolkning af disse almindelige forretningsbetingelser og kundens aftale med myFC.dk behandles efter lovgivningen i Danmark ved retten i Roskilde.

 

myFC hjælper klubber og sportsforeninger med at få en ny flot og velfungerende hjemmeside på nettet.
Flere end 55 klubber og hold benytter allerede i dag myFC's hjemmeside koncept.